بیانیه ماموریت

بنیاد خیریه زینب کبری سازمانی است مردم‌نهاد، غیر انتفاعی، غیرسیاسی و غیردولتی که از سال ۱۳۵۸ کوشیده است با حمایت و سرپرستی کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست مسیر زندگی فردی و اجتماعی آن‌ها را هموار کند و در مرحله اول با تلاش برای یافتن و احیای خانواده زیستی، در صورت عدم امکان برقراری ارتباط یا احیای خانواده زیستی با تلاش برای محیا شدن شرایط فرزندخواندگی و در صورت عدم امکان این دو اتفاق با حمایت و سرپرستی کودک در تمامی مراحل زندگی شرایطی را فراهم کند تا فرزندان بنیاد با کمترین آسیب در محیطی بسیار نزدی به محیط خانواده(شبه خانواده) و با رعایت استانداردهای تربیتی مسیر زندگی خود را طی کنند و همواره با تکیه بر حمایت‌های بنیاد در مسیر رشد و تعالی قرار بگیرند.

همچنین بنیاد زینب کبری در بخشی دیگر از ماموریت خود با شناسایی دانش‌آموزان بااستعداد بی‌بضاعت و حمایت تحصیلی از این افراد، می‌کوشد با تاثیرگذاری در مرحله تحصیل و کسب مهارت در مسیر زندگی آن‌ها تغییر ایجاد کند و موانع موجود در مسیر رشد و تعالی آن‌ها را مرتفع سازد.

همچنین ارتقای دانش،  نگرش و رفتار جامعه نسبت به کودکانی که در مراکز شبانه‌روزی زندگی کرده‌اند از دیگر ماموریت‌های این سازمان است.