0%

کوله مهربانی
  • 300000000 تومانمبلغ مورد نیاز

0%

پویش گره گشا
  • 3000000000 تومانمبلغ مورد نیاز

0%

باز باران
  • 3000000000 تومانمبلغ مورد نیاز

0%

حمایت از دانش آموزان مستعد
  • 3000000000 تومانمبلغ مورد نیاز

0%

حوادث و بلایای طبیعی
  • 3000000000 تومانمبلغ مورد نیاز

0%

نگهداری از کودکان بی‌سرپرست
  • 3000000000 تومانمبلغ مورد نیاز
  • 121000 تومانمبلغ حمایت شده