100%

کمپین شب عید
  • 400,000,000 تومانمبلغ مورد نیاز
  • 400,000,000 تومانمبلغ حمایت شده

100%

کوله مهربانی
  • 3,000,000,000 تومانمبلغ مورد نیاز
  • 3,000,000,000 تومانمبلغ حمایت شده

100%

پویش گره گشا
  • 3,000,000,000 تومانمبلغ مورد نیاز
  • 3,000,000,000 تومانمبلغ حمایت شده

100%

باز باران
  • 3,000,000,000 تومانمبلغ مورد نیاز
  • 3,000,000,000 تومانمبلغ حمایت شده

0%

نگهداری از کودکان بی‌سرپرست
  • 3,000,000,000 تومانمبلغ مورد نیاز
  • 121,000 تومانمبلغ حمایت شده