اخبار

عید سعید قربان

بنیاد خیریه زینب کبری (س)  به مناسبت فرارسیدن  عید سعید قربان  درراستای اطعام کودکان بی سرپرست و بدسرپرست ، کودکان دارای نقص ایمنی اولیه و حمایت از مادران سرپرست خانواده چشم انتظار دستان گره گشایتان جهت دریافت نذورات و خیرات شما از قبیل : گوشت ، گوسفند ، کمک های نقدی و غیر نقدیتان میباشد […]

گالری عکس

عید سعید قربان

بنیاد خیریه زینب کبری (س)  به مناسبت فرارسیدن  عید سعید قربان  درراستای اطعام کودکان بی سرپرست و بدسرپرست ، کودکان دارای نقص ایمنی اولیه و حمایت از مادران سرپرست خانواده چشم انتظار دستان گره گشایتان جهت دریافت نذورات و خیرات شما از قبیل : گوشت ، گوسفند ، کمک های نقدی و غیر نقدیتان میباشد […]

صورت های مالی

عید سعید قربان

بنیاد خیریه زینب کبری (س)  به مناسبت فرارسیدن  عید سعید قربان  درراستای اطعام کودکان بی سرپرست و بدسرپرست ، کودکان دارای نقص ایمنی اولیه و حمایت از مادران سرپرست خانواده چشم انتظار دستان گره گشایتان جهت دریافت نذورات و خیرات شما از قبیل : گوشت ، گوسفند ، کمک های نقدی و غیر نقدیتان میباشد […]