۱ بخش مددکاری:

کمک هزینه نگهداری از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست

۲ کوله مهربانی:

کمک به دانش آموزان مناطق محروم کشور

۳ بخش فرهنگی و اجتماعی:

کمک هزینه تحصیلی دانش آموزان مستعد تحصیل

۴ حمایت از کودکان مبتلا به نقص ایمنی اولیه:

کمک هزینه درمان کودکان مبتلا به نقص ایمنی اولیه

۵ داوطلبی:

با تکمیل فرم زیر به لیست داوطلبان بنیاد زینب کبری (س) بپیوندید.