نگهداری از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست

شیوه نگهداری از کودکان در این مرکز به صورت شبه خانواده است ، طرحی که برای اولین بار در ایران کودکان در گروههای ۵ تا ۶ نفره با یک مربی زندگی میکنند ، شیوه ای که باعث میشود با برقرای ایجاد عاطفی و شرایط هرچه نزدیک تر به خانواده طعم زندگی را بچشند .

از جمله اقدامات این مرکز این است که صدها کودک با فعالیت های مددکاری و اقدامات حمایتی در قالب طرح فرزند خواندگی به آغوش خانواده های مشتاق سپرده شده اند.