مددکاری

آنچه این مرکز شبانهروزی را از دیگر موسسات متمایز میکند تجربه در مسائلی است که شاید از توجه کمتری در فضاهای مشابه برخوردار باشند مواردی چون نحوه نگهداری کودکان، توجه به تقسیم بندی سنی کودکان تحت پوشش، مسائل بهداشتی و بهره گیری ازمربیان متخصص. این موسسه نزدیک به ۴۰ سال است که به صورت شبانه روزی میزبان صدها کودک بی سرپرست و بد سرپرست بوده است در طول مدت حضور در این مجموعه کودکان مورد محبت و رسیدگی و حمایت قرار میگیرند ولی به رغم  عشقی که به فرزندان نثار می شود معتقدیم که باید محل گذر موقت آنها بوده، تمامی فرزندان که در این مکان زندگی می کنند پس از بررسی اجتماعی و آسیب شناسی حرفه ای، با حل مسائل و انجام امور مشاوره ای و کمک های مالی به کانون خانواده اصلی خود بازمی گردنند و یا با پیگیری مراحل قانونی به فرزندخواندگی سپرده میشوند.

این موسسه برای اولین بار در ایران روش شبه خانواده را به که به معنای زندگی در گروه های ۵ تا ۶ نفره فرزندان با یک مربی می باشد را اجرایی نموده است، فرزاندمان مانند همه بچه ها در خانواده حریم و فضای خصوصی خانه را حس می کنند و در فضایی عاطفی مانند یک شهروند عادی رشد کرده و بزرگ می شوند و پس از آن این طرح به بقیه مراکز شبانه روزی اشاعه شده است.