قلک هدیه
  • بهتر از هر کار خوب، هدیه دادن خوب بودن به دیگری است. با هدیه دادن یک قلک، مهربانی را تقسیم می‌کنیم تا آرزوهای بیشتری برآورده شوند.