شرایط قانونی جهت فرزند خواندگی

تابعیت ایرانی و دین اسلام زوجین
حداقل ۵ سال از تاریخ ازدواج زوجین گذشته باشد.
عدم سویه پیشینه زوجین
عدم اعتیاد زوجین
تمکن مالی و تحصیلی زوجین
زوجین در صورت احراز شرایط فوق می توانند با مراجعه حضوری به مرکز بنیاد زینب کبری با تعیین وقت قبلی از طریق تلفن تماس ۰۲۱۲۲۸۱۹۳۰۸ و بهره گیری از خدمات مشاوره این مرکز نسبت به تشکیل پرونده جهت اخذ حضانت کودکان اقدام نمایند.)

فهرست