شرایط قانونی جهت فرزند خواندگی

  1. تابعیت ایرانی و دین اسلام زوجین
  2. حداقل ۵ سال از تاریخ ازدواج زوجین گذشته باشد.
  3. عدم سویه پیشینه زوجین
  4. عدم اعتیاد زوجین
  5. تمکن مالی و تحصیلی زوجین

زوجین در صورت احراز شرایط فوق می توانند با مراجعه حضوری به مرکز بنیاد زینب کبری با تعیین وقت قبلی از طریق تلفن تماس ۰۲۱۲۲۸۱۹۳۰۸ و بهره گیری از خدمات مشاوره این مرکز نسبت به تشکیل پرونده جهت اخذ حضانت کودکان اقدام نمایند.)