بازارچه نوروزی سال ۱۳۹۷

بازارچه نوروزي خانه فرشتگان از ١٥ الي ١٧اسفند ماه در محل خيريه برگزار ميگردد
هدف از برگزاري اين بازارچه تامين هزينه هاي جاري فرزندانمان و خانواده هاي تحت پوشش ميباشد
منتظرقدمهاي سبز و پرمهرتون هستيم

بازارچه نوروزي خانه فرشتگان از ١٥ الي ١٧اسفند ماه در محل خيريه برگزار ميگردد
هدف از برگزاري اين بازارچه تامين هزينه هاي جاري فرزندانمان و خانواده هاي تحت پوشش ميباشد
منتظرقدمهاي سبز و پرمهرتون هستيم

فهرست