جوانان - اسفند 93
بچه ها کنار دریاچه
بچه ها کنار دریا
شماره حساب ها

شماره حساب های بنیاد خیریه زینب کبری (س) برای دریافت کمک های مردمی
شماره کارت:
بانک پاسارگاد ۷۳۱۴-۱۵۹۸-۲۹۱۰-۵۰۲۲
شماره حساب ها:
بانک تجارت ۲۲۱۱۳۴۸۸۵
بانک ملــی ۰۱۰۲۸۲۶۰۲۱۰۰۸
شماره شبا بانک ملی IR ۳۷ ۰۱۷۰ ۰۰۰۰ ۰۰۱۰ ۲۸۲۶ ۰۲۱۰ ۰۸

رویدادها

حامیان