جوانان - اسفند 93
بچه ها کنار دریاچه
بچه ها کنار دریا

سایر مناطق

بنیاد زینب کبری (س)، در راستای اهداف و به فراخور امکانات مالی و ارتباطی خود، علاوه بر اقدامات معطوف به حوادث پیش ‏بینی نشده، فعالیتهایی را نیز خارج از تهران انجام داده است.‏ مشهد در سال 1383به منظور گسترش فعالیت های بنیاد در شهرستان ها، شعبه مشهد دایر شد. این شعبه را ‏تعدادی از بانوان خیر مشهدی به طور مستقل اداره می کنند.‏ ‏بسطام در سال 1385 با کمک یکی از مدارس نمونه منطقه، تعدادی از دانش آموزان روستای بسطام از توابع ‏شاهرود تحت پوشش بنیاد زینب کبری(س) قرار گرفتند.‏ این فعالیتها شامل آموزش و همچنین اعطای کمک هزینه زندگی به دانش آموزان مستعد منطقه بوده است.‏

رویدادها

حامیان