جوانان - اسفند 93
بچه ها کنار دریاچه
بچه ها کنار دریا
تاریخچه

 بنیاد زینب کبری(س) در سال 1358 با شماره ثبت 2157 در تهران به ثبت رسید. ایده تشکیل بنیاد، به سالهای قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بر می گردد.
فاطمه برزگر (مؤسس بنیاد زینب)، در سال های پیش از انقلاب، به همراه گروهی از بانوان نیکوکار، به فعالیت هایی پیوست که درآمد آنها برای آموزش فرزندان مادران سرپرست خانواده صرف می شد.
وی پس از گذشت یک سال و نیم و همزمان با پیروزی انقلاب، با درخواست اولین شهردار تهران پس از انقلاب (آقای توسلی)، مسئولیت واحدهای کودکان بی سرپرست سازمان تربیتی شهرداری تهران را پذیرفت.
مشاهده آشفتگی موجود در این مراکز، نظیر عدم تقسیم بندی سنی کودکان تحت پوشش، مسائل بهداشتی، وجود مربیان غیر متخصص و بعضاً فاسد و... او را بر آن داشت تا با همکاری بانوان نیکوکار همراهش، ضمن انتخاب سی نفر از دختر بچه های شش تا نه ساله، مرکزی را برای نگهداری اصولی از این کودکان تأسیس نماید.
بدین ترتیب و در مردادماه 1358 بنیاد زینب کبری (س) متولد شد.

رویدادها

حامیان