جوانان - اسفند 93
بچه ها کنار دریاچه
بچه ها کنار دریا
هیئت مدیره• فاطمه برزگر تحصیلات : لیسانس زبان انگلیسی تاریخ آغاز فعالیت در بنیاد:1358

• میریونس جعفری تحصیلات: دیپلم طبیعی تاریخ آغاز فعالیت در بنیاد: 1360

• مهندس سیدمحمدعلی طباطبایی تحصیلات: فوق لیسانس معماری تاریخ آغاز فعالیت در بنیاد: 1380

• مهندس سید مجتبی هاشمی تحصیلات: کارشناسی شیمی تاریخ آغاز فعالیت در بنیاد: 1358

• صفیه خسروشاهی تحصیلات: دیپلم تجربی تاریخ آغاز فعالیت در بنیاد: 1367

رویدادها

حامیان