جوانان - اسفند 93
بچه ها کنار دریاچه
بچه ها کنار دریا
سفارش غذای خانگی

در این قسمت غداهای خانگی توسط خانم های کدبانو و ماهر در آشپزی، که به صورت داوطلبانه با خیریه همکاری دارند، تهیه می شود. شما برای سفارش غذا با همان طعم واقعی خوراک خانگی، می توانید هر روز تا ساعت ۲ بعد از ظهر با شماره تلفن ۲۲۸۰۱۲۸۰ تماس حاصل نمایید.

رویدادها

حامیان