جوانان - اسفند 93
بچه ها کنار دریاچه
بچه ها کنار دریا
پیام مدیرعامل

کودکان، بذرهای زندگی و آینده همه ما هستند.
دانه های کوچک و معصومی که از دستان رحمت خداوند به دامانما امانت داده می شوند و برای شکوفایی کامل آنها به حرمت،احترام و دست های محبت آمیز والدین، مربیان و همه باغبان های زندگیشان نیاز دارند.
مراقب این بذرهای کوچک زیبا باشیم!

رویدادها

حامیان