1- بخش مددکاری:

کمک هزینه نگهداری از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست

2- کوله مهربانی:

کمک به دانش آموزان مناطق محروم کشور

3- بخش فرهنگی و اجتماعی:

کمک هزینه تحصیلی دانش آموزان مستعد تحصیل

4- حمایت از کودکان مبتلا به نقص ایمنی اولیه:

کمک هزینه درمان کودکان مبتلا به نقص ایمنی اولیه

3- داوطلبی:

با تکمیل فرم زیر به لیست داوطلبان بنیاد زینب کبری (س) بپیوندید.

فهرست