عید سعید قربان

بنیاد خیریه زینب کبری (س) به مناسبت فرارسیدن عید سعید قربان درراستای اطعام کودکان بی سرپرست و بدسرپرست ، کودکان دارای نقص ایمنی اولیه و حمایت از مادران سرپرست خانواده چشم انتظار دستان گره گشایتان جهت دریافت نذورات و خیرات شما از قبیل : گوشت ، گوسفند ، کمک های نقدی و غیر نقدیتان میباشد .

شماره کارت : ۷۳۱۴-۱۵۹۸-۲۹۱۰-۵۰۲۲ به نام بنیاد زینب کبری (س)

فهرست